آزبستی

شرکت پیشرو صنعت شایان (مسئولیت محدود)

شرکت فارسیت اهواز

شرکت تولیدی صنعتی ترمز ماشین

شرکت بافته های نسوزپارس

سیبک شن

بتون شیمی خاور میانه

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی