تولید جوجه یکروزه گوشتی

شرکت مجتمع طیور فارس

شرکت مجتمع مرغ مادر یاران نوین خاصبان

شرکت میلاد جوجه

شرکت مرغداران تهران

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی