صنایع تبدیلی

شرکت تلمبه توس (منو پمپ ایران)

شرکت مهندسین مشاور یکم

شرکت تراکتورسازی ایران

شرکت یخسازی صنایع تبدیلی شیلاتی ابراهیم بی باک

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی