مخازن استوانه ای

استوان نصب

شرکت ماشین سازی اراک (سهامی عام)

پتروسازه بین الملل

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی