برگزار کننده همایش

شرکت آرکا همایش پارس

شرکت کانون فرهنگی هنری توپولی های تهران

شرکت نمایشگاهی پیشرو مبتکران چیستا

شرکت گروه بین المللی کادی

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی