الیزه

شرکت بهسامان تجارت پارس

شرکت پالایش و تصفیه نمک گوهر ناب اصفهان

شرکت نیما ترانس

شرکت کاپاسیتورپارس

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی