رباتیک

مهندسین مشاور و ایده آرای امین البرز

شرکت پارس اتوماسیون سرای

شرکت ربات پارسیان

شرکت ساتراپ پیشخوان

موج فناوری هوشمند

شرکت پژوهندگان پگاه پارسه

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی