طراحی و معماری

شرکت بام گستر سازان ایستا

شرکت مرکز طرح و هنرهای تزئینی ایران (ایداد سنتر)

شرکت نوین سازان غرب

شرکت بافت بهستان

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی