احداث کشتارگاه صنعتی

شرکت جهاد تحقیقات صنعت

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی