بوقلمون

شرکت فرآورده های گوشتی و کنسرو میکائیلیان

شرکت ماکیان پروتئین پارس

شرکت ترنج طلایی مینو در (بوقلمون پردیس)

شرکت زرین دانه مسعود

غذائی جهان کیان مهررباط

شرکت تولید فرآورده های گوشتی تهران

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی