انتقال و توزیع انرژی الکتریکی

شرکت مهندسین مشاور روشنایی نور گستر

شرکت برق منطقه ای مازندران

شرکت مهندسین مشاور غرب نیرو

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی