مذهبی

شرکت کانون فرهنگی هنری توپولی های تهران

شرکت انتشارات بنی هاشم

شرکت ماهان پرچم

شرکت مؤسسه انتشاراتی فرهنگی اباصالح

شرکت مهندسین مشاور آرمان زیست

شرکت بیرق افراز

شرکت انتشارات کیهان

شرکت مهندسین مشاور نقش کوثر معماری

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی