حمل دریایی

شرکت حمل ونقل بین المللی و ترخیص کالا سفیر آریا

شرکت سهلان تبریز

شرکت گلف اجنسی ایران

شرکت حمل و نقل بین المللی جهان مورا

شرکت گروه حمل و نقل سعادت

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی