روانشناسی

شرکت انتشارات آوین

شرکت انتشارات ما و شما

شرکت مؤسسه فرهنگی آرمان رشد

شرکت هوش آزمای نوید (مسئولیت محدود)

شرکت انتشارات خجسته

شرکت انتشارات اهورا

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی