تولید انواع سیم و کابل برق

شرکت صنعتی الکتریک تک غرب

شرکت صنایع کابل های تخصصی شیراز

شرکت صنایع سیم و کابل همدان

شرکت کارخانجات کابل سازی ایران (بایکا)

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی