انجام خدمات مهندسی

شرکت مهندسین مشاور فرانگاره

شرکت نوین آریا پترو نیر

شرکت فرا ساحل ایران

گروه صنعتی پایپینگ و فرایند

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی