تولید کننده مواد شیمیایی

نانوشیمی حیان یزد

کیمیا پژوهان صنعت سبز

شركت پرك بندر امام

ارگ شیمی ایرانیان

شرکت پویاب فلز

شرکت محافظان شیمی سپاهان

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی