مهندسین مشاور در زمینه نفت

شرکت آریان پترو زاگرس

شرکت تهران جوان

شرکت پایانیر انرژی

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی