تولید شیر آلات صنعتی

شرکت تهران فرانس

شرکت گسترش شیر سازی

شرکت پارس پنگان

شرکت صنایع شیر ایران

شرکت آسال آرا (سهامی خاص)

شرکت میراب (سهامی خاص)

شرکت فاراب

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی