بازرگانی صادرات و واردات

شرکت توسعه تجارت مایسا

شرکت رمه دام

شرکت بازرگانی شاهد

شرکت بازرگانی کاریز

شرکت ماروبنی (مسئولیت محدود) MARUBENI

شرکت سلامت قرن جدید

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی