نصب و راه اندازی

شرکت صنایع سرد سبوحی

شرکت سامان زیست

شرکت فنی و مهندسی آشیانه سرد پاسارگاد

شرکت دلتا همراه پرداز شرق

شرکت مهندسی پایه بخار گستر

شرکت دوین الکترونیک

شرکت آسانسور و پله برقی بنیس فراز

شرکت ایده طرح پیشرو

شرکت صنعت هوشمند آسیا (صهاکو)

شرکت مهندسی کلیدون ایرانیان

شرکت ارتباطات و طراحی سیستم بسامد

شرکت مهندسی نوین صنعتگر

شرکت برنا حفاظ کیش

شرکت قومس کنترل

شرکت نوین گستر برج

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی