حمل و نقل زمینی

شرکت بارکاس

شرکت ابتکار ترابر پارسا

شرکت عطارد ران

شرکت حمل و نقل بین المللی بهران تیر

شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان

شرکت جاده رانان جهان

شرکت گسترش شاهد

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی