����������������

شرکت کشتیرانی بینا تجارت دریا

شرکت ایران هماهنگ بار

شرکت دریا کالا ران

شرکت تولیدی صنعتی پرسپولیس پیچ

شرکت حمل و نقل خدمات بندری دریایی فارسیسان آسیا

شرکت بازرگانی فرزام تجارت زنگان

شرکت دلتا

شرکت خدمات دریایی سیری

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی