صادرات خشکبار

شرکت سیمین تاک توس

شرکت برگ های سبز گابریک

شرکت فانوس دشت تجارت

شرکت بازرگانی نو اندیشان طاهر

شرکت خوش روش تک

شرکت حبیبی

شرکت صادرات خشکبار سبز

شرکت میوه خشک پارس

شرکت بازرگانی رضایاد

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی