��������������

شرکت مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی ایران

شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور

شرکت ملی ساختمان

شرکت مرصاد شیمی (مسئولیت محدود)

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی