یزد خشکبار (کشمش پسته آجیل و...)

شرکت فرآورده های غذایی آجین خاورمیانه (پستیژ)

شرکت صنعتی تولید مواد غذایی راتا مظفری

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی