یزد

تولیدی کیف سنتی سهیل

شرکت فرش کبیر یزد

شرکت میبد مروارید

شرکت معتمد اندیشه و کار برتر

شرکت تعاونی شماره 217 شمیم یابان بافت کویر

شرکت تعاونی لطیف بافت کویر یزد

شرکت تولیدی بازرگانی سپیده مهرایساتیس

شرکت بافت زیلوکویر

گلبافت یزد

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی