یزد

بازرگانی فراز یزد

شرکت مجتمع صنعتی اردکان

شرکت چینی بهداشتی ایساتیس

شرکت مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد

شرکت رنگدانه های سرامیکی گهرفام

شرکت مجتمع صنعتی اردکان (چینی رز)

شرکت پیشگامان هنر یزد

شرکت کاشی شیرکوه یزد

شرکت کاشی فلورا

شرکت کاشی خیام میبد

شرکت یزد پایپ صنعت

شرکت پویا صنعت نوید یزد

شرکت کسری نوین کویر

شرکت بنیاد بتن جنوب شرق

شرکت ناز سرام میبد

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی