یزد

شرکت گرانول مروارید یزد

شرکت رنگین فلز سدید یزد

شرکت ایساتیس ارتباطات قندی سهامی خاص

شرکت اعتمادکاران عدالتسهامی خاص

شرکت کویرمشبک یزد

شرکت هوشمندکویریزد

شرکت تعاونی تجهیزات فلزی شهاب تفت

شرکت گرانول صدف کویر یزد

الیاف مقوایی وسرامیکی یاران یزد

یزدابزار

شرکت نورروغن روان یزد

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی