گیلان

صنایع بسته بندی پادروژان

شرکت تولیدی تلاشه سهامی خاص

شرکت هنر تزئینات دیلم سهامی خاص

شرکت نعیم کارتن منطقه آزاد انزلی

شرکت تعاونی فرآوردهای چوبی نسترن

شرکت چاپ و نشر نوین رشت سهامی خاص

محترم شعبانی سیکاس

شرکت کار آفرینان خزر البرز

شرکت پاکت نگین آداک

اقبال مطلب پور

شهربانو تیغ نورد

آصف رنجبر

شرکت رامش سدید آردین بامسئولیت محدود

اسمعیل جوانی گیلاوندانی

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی