کرمان

خدماتی رگبار رفسنجان

شرکت مروارید دلپذیر

شرکت آرمان گوشت

شرکت تعاونی تولیدی پاکیزه مرغ سیرجان

شرکت پسته آفتاب کال کرمان

شرکت تعاونی گلهای بهشت مشیز

شرکت تعاونی تولیدی خوشه فلک کویر

مرجان شعبانی منش

نان صنعتی زمانی

ابوذر آژیده

شرکت پویندگان صبح کرمان

شرکت گندم پخت کویر

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی