مازندران فرآورده های کشاورزی (بذرها حبوبات برنج و...)

شرکت کشتزار

شرکت کارخانه سوبس برنج

شرکت سبوس و برنج حمید ساروی

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی