مازندران

شرکت آسیاب طلایی (دلوسه)

شرکت مربا پزان آمل

شرکت آب معدنی لکان (ارمغان طبیعت)

شرکت صنایع غذایی مازند کلوا

شرکت دشت ولمت طبرستان

شرکت آلاشت

شرکت صنایع غذایی باز آمل

شرکت نیلوفر نوش آمل

شرکت مجتمع صنایع غذایی آمل پخش آرتم

شرکت شادکام مازندران

شرکت تولید فرآورده های گوشتی کاله آمل

شرکت تعاونی ابوریحان سبز

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی