مازندران

مازند مالت

شرکت مهد کالا س خ

صنایع تولیدی پلت کو

شرکت تعاونی تولیدی مازند بالق ساری

صنایع غذایی بابل آب

شرکت وارش طاهر س خ

مجتمع صنایع غذایی شمال مینو

عطش رود س خ

شرکت تعاونی صنایع گوشتی لینو دشت

پرتقالستان شمال س خ

شرکت کشت و صنعت نارنجستان سبز شمال س خ

شرکت تعاونی سردخانه سارویه ساری

شرکت تارا ستاره س خ

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی