مازندران

کوروش فتحی ارطه

شرکت سردخانه سپاهان سرد شمال

شرکت مهردشت میاندرود

شرکت تولیدی فرآورده های لبنی دوشه

شرکت تعاونی بسته بندی فردای بهتر رامسر

شرکت گروه صنعتی بیدگل مهدشت س خ

شرکت کاسپین خزر خطیر س خ

شرکت اخوان گستر بابل

شرکت تعاونی صنایع فرآورده های گیاهی سبزینه فام آمل

شرکت سردخانه و بسته بندی گنجی س خ

شرکت همیار گستر مازند

شرکت الهه سبز احتشام س خ

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی