مازندران

شرکت چینکا صنعت مازرون

شرکت صنایع مرغداری الوند

شرکت زرین بالان شمال

شرکت تعاونی پرورش دهندگان ماهی شرق مازندران

شرکت دهکده سبز ساحلی

شرکت صنایع غذایی مهوار

شرکت کشتزار

شرکت کارخانه سوبس برنج

شرکت سبوس و برنج حمید ساروی

شرکت یاسمین شرق

شرکت تعاونی تولیدی آبمیوه رکیه قائمشهر

ایمان گرائیلی میکلا

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی