مازندران

شرکت گروه تولیدی صنعتی آب بند

شرکت گروه تولیدی صنعتی گرمساز

شرکت مخزن فولاد رافع

شرکت کاسپین بویلر (سیال گستر)

شرکت آمل کربوراندوم

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی