مازندران

شرکت تعاونی مهرورزان

شرکت تعاونی نگین پلاستیک وزنا

شرکت خدماتی بازرگانی طاهان نوشهر س خ

شرکت بنیان صنعت خودرو مازندران

آبادگران صنعت طبرستان

شرکت تجارت صنعت حاشیه خزر

شرکت پالایش پت و الیاف البرز س خ

تولیدی لاریم شیمی مازندران س خ

شرکت تعاونی تولیدی صنایع کرک بابل

مفتول سازی دیوای آ مل س خ

خاک آلی سبزینه س خ

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی