مازندران

شرکت تجهیز صنعت سیستم خزر

شرکت هوراب صنعت شمال

شرکت طبر فولاد

شرکت تعاونی تولیدی براق سازان آلومینیوم

یراق شمال

شرکت قائم صنعت پرس ایلیا

شرکت مشبک ساز قائم با مسئولیت محدود

شرکت ماشین سازی آمل برش

نخجیر آمل س خ

شرکت کاویان لولا س خ

تعاونی تولیدی توپ مازند توپ

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی