قزوین بادام

شرکت تعاونی دانه طلای کاسپین

صنایع غذایی دردانه سبز کاسپین

تعاونی گلدانه

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی