قزوین

پویا سیستم پارسیان

گروه مهندسی نقشه برداری آریا مپ قزوین

شرکت نمایشگاه های بین المللی قزوین

شرکت فن آور لیا

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی