فارس فرستنده

صنایع مخابراتی راه دورایران

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی