فارس انجیر

خشکباران

شرکت انجیر استهبان

شرکت فرآوردهای انجیرتین استهبان

فرآوری بسته بندی انجیر فارس

شرکت زرتین

تهیه وتوزیع وبسته بندی مینوفراستهبان

فارس کبکاب تعطیل

شرکت قند پانیذ فام

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی