فارس انتی بیوتیک

فرآورده های زیستی پردیس رشد مهرگان

شرکت فرآیند آرا شیمی

شرکت خدمات دارویی و نهاده های بیطار

بهروداترک

شرکت شهردارو

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی