فارس

شرکت مهندسی مشاوران شیراز انرژی

شرکت مهندسی مشاور پاراب فارس

شرکت فنی مهندسی سرآمد نیرو

شرکت رازیان مهر شیراز

شرکت فراشار آسیا

شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان (CES)

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان فارس

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی