فارس

ذوب فولاد ایزدخواست جنوب

شرکت ورق فضایی آریا (مسئولیت محدود)

شرکت تضامنی سیاح فر و خانداداش

شرکت پولاد کف

طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی

شیراز پولاد کف سازه

نسیم ابزار شیراز

شرکت پارسین گستر جنوب

شرکت حداد موتور

فن آوران شایان طرح

شرکت تولیدی فولاد بافت سبحان فارس

فارس اطهرصنایع فلزی درچه

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی