فارس

کارخانه نشاسته خوشه فارس

شرکت بهین آزما شیراز

شرکت گروه صنعتی خوشه پرداز

شرکت گلدیس دشت فارس

شرکت کشت و صنعت تیوندشت

شرکت تعاونی فارس گلوکزین

شرکت آفتاب درخشان فارس

شرکت زنبور داری شیرین

شرکت آذوقه شیراز

شرکت کشت و صنعت سروستان کشاورز

شرکت بستنی رامک بی تا

شرکت صنایع غذایی همه آشنا

شرکت مجتمع صنعتی شام شام

شرکت بهشهد شهر سبز

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی