فارس

شرکت تعاونی مزه غذایی تژه نوش

شرکت سردخانه بزرگ شیراز

کشت وصنعت محصولات کازرون

نشاط آوران فارس

شرکت شهدسازان شیراز

بهشهد شهر سبز کازرون

تعاونی تولیدی زیست آفرین

شرکت صنایع غذائی پارس نوش

شرکت درین سبز فارس

شرکت تعاونی آبزیان اتحادیه سپیدان

صنایع غذایی خوش طعم ساز

محصولات غذایی نارسیس کازرون

تردمزه شیرازتعطیل

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی