فارس

خشکباران

فرآورده های زیستی پردیس رشد مهرگان

شرکت انجیر استهبان

شرکت مجتمع طیور فارس

شرکت راد آرد پارس

شرکت خوراک دام بیضا

شرکت میثاق چرخ شیراز

شرکت خوش نوشان نیکان اندیش

شرکت شهد دانه کیمیا

شرکت تولیدی پودر ماهی ساردین لارستان

شرکت کشت و صنعت آفتاب دیبا

تعاونی 52 شیراز پکمز

شرکت سردخانه و مواد غذایی آریا سام

سرما گستران پارس کودیان

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی