فارس

سناافشان تنگاب فیروزآباد ساتکو

پارس صنعت

شرکت تراشه پارس

شرکت تعمیرات نیروی برق فارس

شرکت دژ آرای شیراز

شرکت مدیریت

شرکت نور محور فارس

شرکت توزیع نیروی برق فارس

شرکت برق منطقه ای فارس

شرکت صنایع الکترونیک شیراز

نوتاش صنعت کشاورز

امواج آبی شیراز

تعاونی الکتروبختگان

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی